Termékajánló

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.zsidokönyv.hu

1. BEVEZETŐ
1.1. Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Kőszegi Zsinagóga
Emlékközösség (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.; adószám: 18740426-1-41),
mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett és a www.zsidokonyv.hu cím alatt
elérhető webáruház („Webáruház” vagy „Webshop”) használatára vonatkozó általános
szerződési feltételeket, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
vásárló („Vásárló”) és a Szolgáltató (Vásárló és Szolgáltató a továbbiakban együttesen:
„Felek”) jogait és kötelezettségeit, azaz a távollévők között létrejövő termék adás-vételi
szerződés tartalmát.
1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruházon
keresztül bonyolódik. Az ÁSZF az abban feltüntetett dátumtól visszavonásig vagy
módosításig hatályos.
1.3. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és a későbbiekben sem lesz írásban
hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.
1.4. A szerződés megkötése kizárólag magyar nyelven történik.
1.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény;
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális
tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló
szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet és
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül
irányadóak.
1.6. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható a
következő weboldalról: www.zsidokönyv.hu/aszf

1.7. Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban
felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben, illetve a Webáruházban megadott
elérhetőségeken állunk rendelkezésére.
1.8. Ön a Webáruház használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A
Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi
szerződés elválaszthatatlan részeként. A Szolgáltató technikai eszközök útján biztosítja,
hogy a Webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a Vásárló
kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.
1.9. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője
beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A Szolgáltatónak nem
feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki kezdeményezte az
online tranzakciót felhasználóként, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
2. SZOLGÁLTATÓ
Név: Kőszegi Zsinagóga Emlékközösség
Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00005/2012-013
Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.
Adószám: 18740426-1-41
EU adószám: HU18740426
Telefon: +36-30/403-0141
E-mail: banki.artur@zsido.com
4. FOGALMAK
A következőkben felsorolt fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi jelentéssel
bírnak:
„fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy;
„fogyasztói szerződés”: fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés;
„távollévők között kötött szerződés”: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében
a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszközt alkalmaznak;
„távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”: olyan eszköz, amely alkalmas
a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat

megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a
szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
„üzlethelyiség”: a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó
jelleggel folytatja; b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos
jelleggel folytatja;
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés”: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a
szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő
helyen kötöttek meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak
az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás
üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek
egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a
fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy d) amelyet a vállalkozás
által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy
szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
„vállalkozás”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
5. A VÁSÁRLÁS MENETE
5.1. A Webáruházban található termékeket a Szolgáltató katalógusba sorolta, amely
katalógusból a termékeket Ön az egyes kategóriákra kattintva érheti el. Jelen ÁSZF
értelmében terméknek minősül a Szolgáltató által a Webáruházon keresztül eladásra
bocsátott, birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog. A termékre kattintva
megtekintheti a termék részletes leírását, elérhetőségét, mennyiségét, nettó és bruttó
vételárárát, illetve a termékről készült képeket, melyek minden esetben csak
illusztrációként szolgálnak.
5.2. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a
termékek mellett találnak, azonban ezek az árak még nem tartalmazzák a szállítási
költséget. A megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen kialkudott vagy
érvényesített egyéni kedvezményeket, de tartalmazza az aktuális akciókat. Akciós
termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart. A termék szállításának díja
a szállítási módtól és a vételár kifizetésének módjától függően eltérő lehet. A szállítási
költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt jelenik meg.
5.3. Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat
szükséges figyelembe venni: akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs)
kedvezmény nem érvényesíthető; határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a
megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók; kedvezmények (egyedi/törzs)
összevonására, halmozására nincs lehetőség.

5.4 Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy
bármely fél elálljon a szerződéstől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága
ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a
nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális
árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban
hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a
telefonon vagy e-mailben felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és felajánlja, a termék
valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló
eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
5.5. A Vásárló a megfelelő ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni.
Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely
tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A
Vásárló választhat, hogy tovább navigál a Webáruházban vagy befejezi a tájékozódást
és elindítja a megrendelés folyamatát a megfelelő gombra kattintva. A Vásárló
leellenőrizheti kosarának tartalmát vagy módosíthatja azt, továbbá aktiválhatja
kuponkódját vagy érvényesítheti ajándékutalványát, majd végül rögzítheti a szállítási /
számlázási címet.
5.6. A vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció során létrehozott fiókjában
szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja,
regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. Fontos, az esetleges
adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el! Az adatok
megadását követően Vásárló a megfelelő gombra kattintva tudja elküldeni
megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a
Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Addig az időpontig, amíg a
Vásárló be nem fejezi a megrendelési folyamatot és a rendelés kötelező érvényűvé nem
válik (ajánlati kötöttség), a Vásárló bármikor törölheti a megrendelést azáltal, hogy a
fentiekben leírt, a megrendelés elküldéséhez vezető lépéseket megszakítja és elhagyja
azt a weboldalt, amelyen a megrendelés leadására lehetőség van.
5.7. Adatbeviteli hibák javítása: Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése
előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a
böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is
javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a
figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan
kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
illetve szállításra a termék. Ha a Vásárló tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg

az adásvételi szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, jelezze e-mail üzenetben
vagy telefonon mielőbb a hibát a Szolgáltató felé.
5.8. A Webáruházban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem
minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen
szerződés szerint a Vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a
Szolgáltató felé. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött
visszaigazoló e-mail a Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A
megrendelés leadásakor (elküldésekor) a Vásárló elfogadja a jelen általános szerződési
feltételeket.
5.9. A kötelező érvényű megrendelés leadása után a Vásárló a megrendelésben megadott e-
mail címre visszaigazolást kap a megrendelésről, amelynek egyebek mellett
tartalmaznia kell a megrendelés számát és a megkötött adásvételi szerződés adatainak az
összefoglalását. A Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelését 48 órán belül
visszaigazolni. Amennyiben a 48 órás visszaigazolási kötelezettség ideje alatt a Vásárló
nem kapott értesítést, megszűnik az ajánlattételi kötöttsége. Kérjük, ellenőrizze spam
beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt
elkerülheti figyelmét.
5.10. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló e-mail alapján észlel, úgy
ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló e-mail alapján 1 munkanapon belül
küldött válasz e-mail útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak
tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a
javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.
5.11. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló által tévesen
és/vagy pontatlanul megadott adatokra, e-mail fogadására nem alkalmas e-mail
elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség
továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.
5.12. Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek): Az e-könyv olyan
digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs
fizikai megjelenése. A Szolgáltató az e-könyv nem kizárólagos, határozatlan időtartamú,
és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti használati jogát engedi át, egyebekben
fenntart minden jogot. Az e-könyv szolgáltatás megrendelésére, felhasználására
vonatkozóan jelen ÁSZF rendelkezései ezen pontban foglaltak szerinti eltéréssel az
irányadóak. Az e-könyv termékek ellenértéke elektronikus vásárlás esetén a Szolgáltató
pénzintézeti számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító
feltüntetésével – rendezhető kizárólag. Az e-könyv elérhető epub és mobi formátumban.
Megrendelést és az ellenérték igazolt átutalását követően a fájlokat a Vásárló által

megadott e-mail címre küldi meg a Szolgáltató. A Vásárló az e-könyvön korlátozott
felhasználási jogot szerez. A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv
olvasásra alkalmas készülékén jogosult használni azzal, hogy a magánszemély Vásárló
a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön
használhatja, míg a nem magánszemély Vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti
le és ezen az eszközön használhatja. Amennyiben a Vásárló az e-book szolgáltatást
jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek
átengedi, tovább hasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon
használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik. Az e-könyv a szerzői jog és a nemzetközi
jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó
jogszabályok és szerződések védelme alatt áll. A Szolgáltató által forgalmazott e-
könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva. A
leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására e-könyvek esetében kizárólag
az e-könyv letöltését megelőzően van mód.
6. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, ÁTVÉTEL ÉS KISZÁLLÍTÁS
6.1. A megrendelt termékek vételárát magyar fizetőeszközben (magyar forintban) kell
megfizetni. A megrendelt termék a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig a Szolgáltató
tulajdonában marad.
6.2. A Vásárló a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben alkalmazandó)
kizárólag utánvéttel, készpénzben vagy bankkártyával fizetheti meg.
6.3. A Szolgáltató vállalja, hogy az árukat minden alkotóelemmel és kiegészítővel együtt az
adásvételi szerződésnek megfelelően adja át a Vásárló részére.
6.4. A megrendelés leadásakor a Vásárló az alábbi átvételi lehetőségek közül választhat:
- szállítás futárszolgálattal a megrendelésben megadott címre vagy Pick-Pack
Ponton történő kézbesítés;
- személyes átvétel előre egyeztett időpontban a Robox Kft. (www.robox.hu) 2013
Pomáz, 054/776. hrsz. és 054/775. hrsz. alatt található telephelyein (PONTOS
CÍM MEGJELÖLÉSE!).

6.5. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni,
sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem köteles elfogadni.
6.6. Vevő köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan
tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot. A várható kézbesítési idő a
megrendelés másnapjától számított 1-8 munkanap. Amennyiben a termék nincs
raktáron, úgy e-mail és/vagy telefon útján értesítjük a várható szállításról.

6.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vásárlót
haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Amennyiben valamely rendelés vagy
rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított
rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók
vonatkoznak.
7. KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését
megelőzően a jogszabály által előírt kötelező tájékoztatás körébe tartozó adatokat a
jelen ÁSZF tartalmazza. A fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a
jelen ÁSZF tartalmát a Szolgáltató vele a holnapján való közzététel útján – külön
kérésre e-mailben történő megküldéssel – közölje.
7.1. ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOG
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött,
Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az áru adásvételére irányuló szerződés esetében attól a
naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton
küldött levél útján) az alábbi címre: Kőszegi Zsinagóga Emlékközösség (székhely: 1037
Budapest, Bokor utca 1-5.) Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-
/felmondásinyilatkozat-mintát is.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön
nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.
Ön köteles számunkra vagy a Robox Kft. (2013 Pomáz, Mester utca 2.) számára az árut
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha
a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.
Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha
az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására e-könyvek esetében kizárólag
az e-könyv letöltését megelőzően van mód.
7.2. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső
esetben - a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva – az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha
a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
részben vagy egészben nem teljesítette a vonatkozó feltételeket, vagy
megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a
körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a

fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut
szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi
szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához
igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz
eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos
kötelezettségeinek.
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól
az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás
rendelkezésére kell bocsátania.
A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe
helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában
foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru
üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a
fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a
vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal
gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak
meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó
jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a
hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru
vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy
csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés
alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a fogyasztónak a
vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut, és a
vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru
vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését
alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön az eladó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást az eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után
azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti. 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti. 
7.3. PANASZKEZELÉS
Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a Szolgáltató jelen ÁSZF-
ben megjelölt elérhetőségein terjesztheti elő:
A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt
azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati a fogyasztónak legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal
ellátni.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc (30) napon belül
köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt
elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5) évig köteles megőrizni, és azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a következő
fejezetben foglalt jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön előtt.
7.4. VITARENDEZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb
költséggel rendezzék. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita egyeztető tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:
A fogyasztó - panasz elutasítása esetén, annak jellege szerint - békéltető testület
eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető
testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából
egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a
vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák által működtetett független testület. Szolgáltató székhelye szerint
illetékes testület:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
A békéltető testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal
fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi
elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalok látják el. A kormányhivatalok elérhetőségei:
www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Online vitarendezési platform: Az ODR az EU interaktív fogyasztóvédelmi platformja,
melynek segítségével a fogyasztó panaszt tehet a következő címen:
www.ec.europa.eu/consumers/odr
A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu
A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult
alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
8.2. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen ÁSZF hatályba lépését követően
megváltoznak, az ÁSZF külön módosítását nem igényli, a megváltozott jogszabályi
rendelkezések a jogszabályok átmeneti rendelkezéseiben meghatározott időponttól az
ÁSZF korábbi rendelkezései helyébe lépnek.
8.3. A Szolgáltató nem esik kötelezettség teljesítésének késedelmébe előre nem látható, el
nem hárítható, váratlan, a Szolgáltató kompetenciáján kívül eső események
bekövetkezésekor, úgymint különösen: elemi csapás, sztrájk, háború, baleset, materiális
jogszabályi változás, járvány, hatósági intézkedések változása.
8.4. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része
érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF
többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok
a szabályozások érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan rendelkezések gazdasági célkitűzéseinek.
8.5. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF
módosításai eltérő kikötés hiányában a Webáruház honlapján történő közzététellel
lépnek hatályba és e dátumtól alkalmazandóak. Folyamatban lévő megrendelések esetén
a módosítás a közzétételt megelőzően visszaigazolt megrendelésre vonatkozóan csak
akkor hatályos, ha a Vásárló azt elfogadta, vagy a külön megküldés esetén a
megrendelés teljesítéséig írásban nem kifogásolta.
Budapest, 2022. április 26.

1. számú melléklet

ELÁLLÁSI-/FELMONDÁSINYILATKOZAT-MINTA
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kőszegi Zsinagóga Emlékközösség (Belső egyházi jogi személy nyilvántartási
száma: 00005/2012-013; székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.; adószám: 18740426-1-
41; EU adószám: HU18740426; telefon: +36-30/403-0141; e-mail: banki.artur@zsido.com)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó(k) címe:
Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):


Budapest, 2022. április 26.

ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ / COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

www.zsidokonyv.hu

1. Bevezető
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Kőszegi Zsinagóga
Emlékközösség (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként megfelelő és átlátható tájékoztatást
nyújtson a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a weboldal felhasználói részére.
Irányadó jogszabályok:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.).
Amennyiben Ön a weboldalt használja, azzal megerősíti, hogy elolvasta, tartalmában megismerte és
megértette a jelen Tájékoztatót. Az Adatkezelő egyéb célú és tárgyú adatkezeléseivel kapcsolatban a
jelen Tájékoztatótól elkülönülő dokumentumokban talál felvilágosítást. Kérdés esetén forduljon
kollégáinkhoz bizalommal!

2. Adatkezelő
Név: Kőszegi Zsinagóga Emlékközösség
Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00005/2012-013
Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.
Adószám: 18740426-1-41
EU adószám: HU18740426
Képviseli: Köves Máté Slomó
Telefon: +36-30/403-0141
E-mail: banki.artur@zsido.com
3. Definíciók
„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező
más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel;
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását,
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az
érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez,
egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához,
viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére,
elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy
amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

4. Adatkezelési irányelvek
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)
Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni
védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő
biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)
Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

5. Információk
Előzetesen felhívjuk figyelmét, hogy az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetében
az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk a) pont)
5.1. Külső weboldalra mutató linkek
A weboldal tartalmazhat külső honlapokra mutató linkeket is. Amennyiben oldalainkon harmadik
(külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, Önnek adott esetben el kell fogadnia ezen
harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek

felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok
tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az
Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket
haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.
5.2. Cookie eszközök, nyomon követés
Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük a weboldalt az Ön számára és lehetővé tegyük bizonyos
funkciók használatát, úgynevezett sütiket (cookie) alkalmazunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az
Ön eszközén tárolódnak. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a
böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), míg más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé
teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatások alkalmával (állandó
sütik). A weboldal első alkalommal való megnyitásakor Ön tájékoztatást kap a sütik elhelyezéséről és
eldöntheti azt, hogy elfogadja-e azok saját eszközén való alkalmazását. Amennyiben nem fogadja el a
sütiket, a weboldal használhatósága korlátozott lehet.
5.3. Beépülő közösségi modulok (social plugins)
A weboldalon alkalmazhatjuk más közösségi felületek szolgáltatásait is. A beépülő modulok
használata során az Ön internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat
szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetes böngészője
hozzáférést nyert oldalunkhoz. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül
továbbításra kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is
tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión, vagy az EGT-n
kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). A beépített modulok a közösségi hálózat
szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva az Adatkezelő nem tudja befolyásolni az
általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és
felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a
személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az
adott közösségi oldal adatvédelmi tájékoztatóiban. Ha nem kívánja, hogy a közösségi szolgáltató a
weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a fiókjából
ki kell, hogy jelentkezzen, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja.
5.4. Közösségi oldalak
Az Adatkezelő közösségi rajongói oldalakat működtethet a könnyebb elérhetőség céljából, mely
oldalakon keresztül a felhasználók interakcióba kerülhetnek az Adatkezelővel. Közösségi oldalainkat,
hírfolyamunkat akár regisztráció nélkül is megtekinthetik. A közösségi oldalak látogatása során és az
ott végzett tevékenységek kapcsán a regisztrált felhasználók, követők, rajongók személyes adatainak
kezelésére kerülhet sor. Az Adatkezelő ezeket az adatokat vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy
feldolgozott formában a közösségi platform szolgáltatója bocsátja rendelkezésre. Az adatkezelés
jogalapja ilyen esetekben az Ön hozzájárulása, a kezelt adatok köre pedig megegyezik az Ön által
nyilvánossá tett közösségi adatok körével. Az ilyen célból folytatott adatkezelések időtartama a
hozzájárulás visszavonásáig terjed. Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs következménye. Az
Adatkezelő közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készítenek adatbázist, azokat a megadott
céltól eltérően nem használják fel. Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes
döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal
kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az adatkezelő
szervek és a Facebook Ireland Limited között.

5.5. Hírlevél
A hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés célja címzett teljes körű általános, vagy személyre
szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről. A
hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek körébe tartoznak azon
természetes személyek, akik az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről, termékeiről stb.
rendszeresen értesülni kívánnak, ezért személyes adataik megadásával a hírlevél szolgáltatásra
feliratkoznak. A kezelt adatok köre és célja: név (azonosítás); e-mail cím (hírlevél kiküldése);
tájékoztató tudomásul vételének időpontja (bizonyítás). Az Adatkezelő, illetve annak megjelölt
adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le
nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés
megadására nyitva álló határidő eredménytelenül lejár. Az adatkezelés elsősorban elektronikusan
zajlik, de a fel- és leiratkozás lehetősége papír alapon is elérhető az érintettek részére. Az adatok
forrása a feliratkozó érintett.
5.6. Kapcsolat
A felhasználónak lehetősége van közvetlenül megkeresést, üzenetet küldeni kapcsolatlétesítés céljából.
A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a következő adatok megadása lehetséges: név, e-mail cím,
telefonszám. Az üzenet küldéséhez egyéb személyes adat megadása nem szükséges, amennyiben
azonban a felhasználó a megkeresés szövegében ilyen adatot is rögzít, úgy azokat a megkereséssel
összefüggő adatkezelés során kezeljük. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által küldött
üzenetben csak olyan információkat osszon meg, amelynek Adatkezelő általi megismerését
kifejezetten kívánja. A megkeresés megválaszolását követően a hatékony kommunikáció és
ügyféltörténet ismerete érdekében az adatokat 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Az
adatkezelés jogalapja a felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul. Ön bármikor jogosult arra, hogy
az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyoldalúan visszavonja. Az adatszolgáltatás önkéntes, de
elmaradásának, vagy az adatok hiányos megadásának következménye az Adatkezelő érdemi
válaszának elmaradása. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tartson az érintettel,
valamint, hogy ügyfélszolgálatához közvetlen hozzáférést biztosítson. Az adatok forrása a kapcsolatot
kezdeményező felhasználó érintett.
5.7. Webáruház

5.7.1. Regisztráció

Az adatkezelés célja:

a vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött, célja a
vásárlás lebonyolításához szükséges adatok

beszerzése
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek b) pont)
Az érintett személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím, jelszó, szállítási-

számlázási cím
Az adatok tárolásának időtartama: 5 éves elévülési határidő
(Ptk. 6:22. § (1) bek.)

A személyes adatok forrása: vásárló

5.7.2. Termékvásárlás

Az adatkezelés célja: a webshopban kínált termék megvásárlásának

teljeskörű lebonyolítása
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek b) pont)
Az érintett személyes adatok kategóriái: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási-

számlázási cím
Az adatok tárolásának időtartama: 5 éves elévülési határidő
(Ptk. 6:22. § (1) bek.)
A személyes adatok forrása: vásárló

5.7.3. Számlázás

Az adatkezelés célja: vásárlásra vonatkozó számla kiállítása és
adókötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk c) pont)
Az érintett személyes adatok kategóriái: név, számlázási cím
Az adatok tárolásának időtartama: vásárlástól számított 8 év
(Számv. tv. 169. § (2) bek.)
A személyes adatok forrása: vásárló

5.7.4. Ügyfélszolgálat

Az adatkezelés célja: webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos
minőségi kifogás, kérdés és probléma kezelése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek b) pont)

Az érintett személyes adatok kategóriái: név, cím, rendelésszám, számlaszám, kifogás
leírása, telefonszám, e-mail cím

Az adatok tárolásának időtartama: 5 év
(Fgytv. 17/A. § (7) bek.)
A személyes adatok forrása: fogyasztó

5.7.5. Fogyasztói panaszkezelés

Az adatkezelés célja: fogyasztói kifogások kezelése a vásárolt
termékkel kapcsolatban
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk c) pont)

Az érintett személyes adatok kategóriái: név, lakcím, rendelésszám, számlaszám, kifogás
leírása, telefonszám, e-mail cím

Az adatok tárolásának időtartama: 5 év
(Fgytv. 17/A. § (7) bek.)
A személyes adatok forrása: fogyasztó

6. Adattovábbítás
A személyes adatokat a szerződött adatfeldolgozókon kívül kizárólag az Adatkezelő azon
alkalmazottai jogosultak megismerni, akiknek feladatkörük ellátásához ez feltétlenül szükséges. A
szerződött adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő
érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes
adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az
adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további
adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba vagy
nemzetközi szervezethez direkt nem továbbítja, azonban igénybe vehet olyan szolgáltatásokat,
melyeket harmadik országbeli szervereken üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az
Adatkezelőt. Az Adatkezelő e kötelező adatszolgáltatásokra vonatkozó jogi kötelezettségének
teljesítése érdekében csak azokat a személyes adatokat bocsátja rendelkezésre, amelyek a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatok feldolgozásához igénybe vett
állandó, külső szolgáltatók:
Adatfeldolgozó Web Tevékenység

UNAS Online Kft. https://unas.hu/ tárhely-szolgáltatás /
webshop támogatás
MailChimp https://mailchimp.com/gdpr/ hírlevél-szolgáltatás
Robox Kft. https://robox.hu/ logisztika
SPRINTER Futárszolgálat Kft. https://www.sprinter.hu/ kiszállítás
Fáma First Kft. https://famafutar.hu/ kiszállítás
KBOSS. hu Kft. https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ számlakezelés

7. Adatbiztonság, automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR,
az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférés ellen. A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton
tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált
döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást nem végez.

8. Érintetti jogok és joggyakorlás
 
Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az
Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül teljesíti,
kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két
hónappal meghosszabbításra kerül.
 
8.1. Tájékoztatás és hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése
folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos
Adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az Adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A
tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet
az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 
8.2. Helyesbítéshez való jog
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a
valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló,
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni
akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre
vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az
jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség
teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.
 
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő minden olyan
címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel.
 
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A
jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
8.6. Tiltakozáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.7. Automatizált döntéshozatal elleni fellépés joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha
a döntés:
- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8.8. Panasztétel és bírósági jogorvoslat
 
Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságánál vagy ahhoz,
hogy közvetlenül az illetékes törvényszék előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel
szemben.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Mindazonáltal a panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban
célravezető lehet, ha az érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen
Tájékoztatóban feltüntetett bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel.

9. Záró rendelkezések
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért,
naprakészségéért kizárólag a felhasználó felel. Amennyiben az érintett nem saját, hanem harmadik
személy személyes adatait adja meg, úgy köteles erre megfelelő jogalappal rendelkezni. Az
Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt
bármikor belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint egyoldalúan módosítsa. A
Tájékoztató módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Amennyiben a változások érintik
az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk annak
megerősítését.
Hatályos: 2022. április 26. napjától

***

JOGI NYILATKOZAT
JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, a weboldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön meg
arról, hogy helyesen értelmezi-e azokat. A weboldal látogatója, felhasználója a weboldalhoz való
hozzáféréssel, illetve a weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az
alábbiakban foglalt feltételeket.
Szellemi tulajdonjog, védjegyek
Minden jog fenntartva. A weboldalon található szövegek, képek, grafikák, hanganyag, animációk és
videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó jogszabályok védelme alatt
áll, személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag a
jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével vagy a lentebb rögzített hivatkozási keretek között
lehetséges. A weboldal tartalmát tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni,
illetve harmadik feleknek továbbadni. A weboldal olyan anyagokat is tartalmazhat, amely harmadik
felek szerzői jogi védelme alá tartoznak. További rendelkezésig a weboldalon található minden
védjegy (pl. logó, embléma, szlogen) oltalom alatt áll, az a szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.
Felelősségkorlátozás
Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal állították össze. Az információk pontossága és
helyessége ennek ellenére nem garantálható. Nem vállaljuk a felelősséget az információk
aktualitásáért vagy helyességéért és teljességéért, valamint bizonyos felhasználói célokra való
alkalmasságáért. Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral
kapcsolatban, amely e weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a szolgáltató
szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei. A weboldalhoz való
hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a weboldal nem megfelelő
működésével, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve
az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával a szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal. Jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a
szolgáltató ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget.
Hivatkozás
A weboldalon nyilvánosan közzétett publikációk - ellentétes nyilatkozatig -, a forrás megjelölésével
szabadon átvehetők, illetve a szokásoknak megfelelően hivatkozhatóak. A nyilvánosan elérhető
tartalmakra más weboldalakról közvetlen hivatkozások mutathatnak. Bárminemű tartalom (hír, cikk,
fotó, videó és hanganyag) átvétele kizárólag a forrás megjelölésével lehetséges. Az oldal anyagainak
más oldalon történő megjelentetése nem történhet olyan módon, hogy a hivatkozott anyag részben,
vagy egészben a hivatkozó oldal részének tűnjék. Nem megengedett továbbá a weboldalon található
tartalmak az eredeti jelentéstartalmat torzító idézése, átvétele. A forrás megjelölésének hiányából
származó kárért a felhasználó közvetlenül felel.
IMPRESSZUM
IMPRESSZUM

A szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.
§ alapján elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon
közzéteszi a következő adatokat:

Szolgáltató
Név: Kőszegi Zsinagóga Emlékközösség
Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00005/2012-013
Nyilvántartó hatóság: az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.
Adószám: 18740426-1-41
EU adószám: HU18740426
Telefon: +36-30/403-0141
E-mail: banki.artur@zsido.com

Tárhelyszolgáltató
Név: UNAS Online Kft.
Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Tel.: +36-99/200-200
E-mail: unas@unas.hu
Ügyfélszolgálat: https://unas.hu/ugyfelszolgalat